SRJP 1957 LATO

Okres obowiązywania 02.06.1957 – 28.09.1957

Tabela 438

Tabela 440

Scroll to Top